Cartref

  English

Fersiwn newydd o GPC Ar Lein

Android:

Cyhoeddwyd fersiwn newydd o’r Geiriadur ar 9 Rhagfyr. Am y tro cyntaf, mae’r fersiwn hwn yn rhedeg yn iawn ar ffonau a thabledi Android. Mewn rhai porwyr (e.e. Chrome a Firefox) nid oes modd gweld esboniadau ar y byrfoddau gramadegol a llyfryddol wrth dapio arnynt (fel sy’n bosibl ar gyfrifiadur arferol neu ar declynnau iOS) ond mae’r rhain yn gweithio gyda phorwr Android ei hun (y ‘minibrowser’ neu’r ‘open-source browser’).
Gobeithio bydd y fersiwn hwn yn llawer haws i’w ddefnyddio ar declynnau Android.
Rhowch wybod os bydd unrhyw broblemau.

Fersiwn newydd GPC Ar Lein yn rhedeg ar Android.

Fersiwn newydd GPC Ar Lein yn rhedeg ar Android.

Gwelliannau eraill:

Mae’r fersiwn hwn hefyd yn gwella’r proses o chwilio drwy gymryd y treigladau i ystyriaeth. O hyn ymlaen, os chwiliwch am air, bydd y canlyniadau a ddangosir ar y chwith yn cynnwys cyfuniadau sy’n cynnwys ffurfiau treigledig o’r gair. Er enghraifft, os chwiliwch am ‘brig’, cewch gyfuniadau fel ‘awr frig’, ‘codi ym mrig’, a ‘mân frig’ yn ogystal â ‘brig yr hwyr’ ac ‘o’r brig i’r bôn’.

Canlyniadau chwilio am 'brig' gan ddangos ffurfiau treigledig.

Canlyniadau chwilio am ‘brig’ gan ddangos ffurfiau treigledig.

Mae GPC yn ceisio dilyn canllawiau orgraff (neu sillafu) Orgraff yr Iaith Gymraeg (3ydd arg., Caerdydd, 1987). Newidiwyd sillafiad rhai geiriau yn y fersiwn hwn i gydymffurfio â’r dehongliad diweddaraf o’r canllawiau hyn (er enghraifft, newidiwyd ‘caeëdig’ i ‘caeedig’). Os byddwch yn chwilio am air sydd wedi’i sillafu’n ansafonol mae GPC Ar Lein bellach yn ceisio’ch cyfeirio at y sillafiad safonol. Er enghraifft, os chwiliwch am ‘adborth’ bydd ‘atborth’ yn cael ei gynnig. Cliciwch ar hwnnw i weld y cofnod llawn.

Cywiro gwallau a safoni:

Mae’r data sydd ar gael nawr wedi’i gywiro a’i safoni. Mae degau o filoedd o fân newidiadau yn y data mewn ymgais i hwyluso chwilio’r data, cywirwyd rhai gwallau teipio, a chysonwyd y gwaith. Nid oes geiriau newydd, ystyron newydd, na chyfuniadau newydd yn y data y tro hwn. Bwriedir cyhoeddi’r swp nesaf o gofnodion newydd sbon ymhen rhyw dri mis. Bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn eiriau cymharol newydd a ddaeth yn gyffredin ar ôl cyhoeddi’r rhannau perthnasol o GPC.

Diolch i bawb sydd wedi cynnig sylwadau, wedi cywiro gwallau, neu wedi anfon tystiolaeth newydd atom. Gellwch gysylltu â ni mewn sawl ffordd, cliciwch yma neu ar dudalen ‘Cysylltu‘.


Croeso i wefan Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.

Gellir ei gymharu’n fras o ran ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English Dictionary.

Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg cynharaf, drwy lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canol a Modern, hyd at y cynnydd aruthrol yn yr eirfa sy’n deillio o’r defnydd ehangach o’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd yr hanner canrif diwethaf.

Diffinnir yr eirfa hon yn Gymraeg, ond rhoddir cyfystyron Saesneg yn ogystal. Rhoddir sylw manwl i ffurfiau amrywiol, cyfuniadau, a tharddiad geiriau.

Seilir y gwaith ar gasgliad o dros ddwy filiwn o slipiau ac arnynt ddyfyniadau o amrywiol destunau – casgliad a grynhowyd dros amser ac yr ychwanegir ato yn barhaus.


Gair Y Dydd


Chwilio GPC Ar LeinGPC Online


Yn ôl i’r brig