Cyfeillion y Geiriadur

English

Dewch i ddathlu Canmlwyddiant y Geiriadur yn yr Eisteddfod AmGen

Sesiwn y GeiriadurBydd cyfarfod rhithiol o Gyfeillion y Geiriadur ym Mhabell y Cymdeithasau yn yr Eisteddfod AmGen ddydd Mercher, 4 Awst am 11:30 y bore. (Bydd dau sesiwn arall cyn un y Geiriadur, gw. https://eisteddfod.cymru/amgen-rhaglen-cymdeithasau)
Bydd yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cyflwyno’r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a bydd Andrew Hawke, Golygydd Rheolaethol y Geiriadur yn rhoi amlinelliad o hanes y Geiriadur dros y can mlynedd diwethaf.
Bydd Mary Williams yn cyfarch Cyfeillion y Geiriadur ac yn esbonio sut i ymuno. I ymuno â’r sesiwn, cliciwch yma.
Llyfr nodiadau canmlwyddiantMae cynnig arbennig ar gael i’n Cyfeillion i gyd – gan gynnwys rhai sy’n ymuno eleni: llyfr nodiadau hardd a phen belbwynt arbennig i nodi Canmlwyddiant GPC am y pris gostyngol o £5 yn unig (gan gynnwys cludiant yn y DU).
Llyfr nodiadau A5 cloriau caled effaith meddal glas tywyll gyda logo’r canmlwyddiant, 160 o dudalennau wedi’u riwlio, gyda rhuban, dolen i ddal y pen, poced yn y cefn, a rhwymyn elastig.
Pen pelbwynt glas tywyll gyda logo’r canmlwyddiant, wedi’i wneud o blastig bioddiraddadwy gydag inc du.
Nid oes llawer ar gael, felly y cyntaf i’r felin …
Os ydych yn Gyfaill eisoes, anfonwch siec am £5.00 at Mary Williams, Trefnydd y Cyfeillion, Geiriadur Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3HH; neu gallwch dalu’n syth i gyfrif banc y Cyfeillion:
Enw’r cyfrif: University of Wales; Cod didoli: 40-16-15; Rhif y cyfrif: 83025764; Cyfeirnod: eich enw
ond anfonwch e-bost hefyd at cefnogi@geiriadur.ac.uk, os gwelwch yn dda, i gadarnhau eich bod wedi talu ar lein ac nodi i ble i anfon y pecyn.
Os hoffech ymuno neu ailymuno â’r Cyfeillion gan fanteisio ar y cynnig, llenwch y manylion yma  ac wrth dalu dewiswch yr opsiwn i dderbyn y llyfr nodiadau. Bydd hyn yn ychwanegu £5 at y tâl aelodaeth yn awtomatig.

Mae’r pecyn ar gael i bawb, ond y pris os nad ydych yn Gyfaill yw £15 (gan gynnwys cludiant yn y DU). Gellir talu amdano drwy siec neu’n syth i gyfrif banc y Cyfeillion, gw. y manylion uchod.
Os cewch drafferth, eisiau archebu o dramor, neu os oes cwestiwn gennych, e-bostiwch Mary Williams ar cefnogi@geiriadur.ac.uk, os gwelwch yn dda.

Cefnogwch yr iaith drwy gefnogi’r Geiriadur

Rydym angen eich cefnogaeth i sicrhau parhad yr adnodd gwerthfawr hwn. Medrwch wneud hyn mewn amryw ffyrdd – yn bennaf drwy’i ddefnyddio a thrwy annog eraill i’w ddefnyddio, ond medrwch hefyd ein cefnogi drwy ymuno â Chyfeillion GPC, neu drwy gyfrannu’n ariannol fel yr esbonnir isod.

Cyfeillion GPC

Prif amcan y Cyfeillion yw cyflwyno Geiriadur Prifysgol Cymru i’r gynulleidfa ehangaf posibl yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Drwy ymuno â Chyfeillion GPC byddwch yn helpu i sicrhau dyfodol y Geiriadur a’r Gymraeg ei hun.
Gall defnyddwyr gael mynediad i’r Geiriadur ar lein a thrwy ddefnyddio’r ap ar ffôn clyfar neu dabled ym mhle bynnag y bônt.

Ymunwch â ni i hyrwyddo’r adnodd amhrisiadwy hwn

GPC ble bynnag y bôch

GPC ble bynnag y boch

Fel Cyfaill byddwch yn derbyn:

  • cylchlythyr blynyddol dwyieithog
  • gwahoddiad i ddigwyddiad blynyddol
  • cyfle i ymweld â swyddfeydd y Geiriadur
  • gostyngiad ar gyhoeddiadau’r Geiriadur

ynghyd â chyfleoedd i gymdeithasu â chyd-aelodau a bod yn llysgennad i’r Geiriadur.

Tâl aelodaeth blynyddol:
£10 i oedolion; £5 i bensiynwyr, myfyrwyr a’r di-waith.

I ymuno â’r Cyfeillion cliciwch – Ymuno

Os hoffech wneud cyfraniad i’r Geiriadur cliciwch – Cyfrannwch i’r Geiriadur


Mae ‘na groeso i unrhyw un ymuno â’r Cyfeillion – yng ngeiriau Myrddin ap Dafydd ‘Mae angen cyfaill i gefnogi’r gwaith … ac i hyrwyddo’r Geiriadur. Ond yn fwy na dim, yn y dyddiau sydd ohoni, mae’n dda cael cyfaill i fod yn darian ac i warchod y Geiriadur’.

Yn ôl i’r brig